Summum Ius Summa Iniuria

Lubelski sąd jakiego nie znacie

Archive for Czerwiec 2012

Krajowa Rada Sądownictwa o „sądach rodzinnych”

2 Komentarze

Wypada odnotować ciekawe stanowisko, jakie Krajowa Rada Sądownictwa zajęła miesiąc temu w jednej ze swoich uchwał. Rada, grono o olbrzymim autorytecie w środowisku, pozwoliła sobie na taką oto dygresję w trakcie głosowań nad kandydatami na sędziów:

„Krajowa Rada Sądownictwa z niepokojem stwierdza, że w niektórych postępowaniach
dotyczących powołania na urząd sędziego lub obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego
(procedurach nominacyjnych) dochodzi do sytuacji, które mogą być potraktowane jako
naruszenie zasad etyki zawodowej sędziów, a nawet uchybienie godności urzędu sędziego.
Odnosi się to do procedur nominacyjnych, w których na wolne stanowisko
sędziowskie kandyduje członek najbliższej rodziny sędziego będącego członkiem Kolegium
Sądu Okręgowego. Zasady etyki zawodowej sędziów wymagają, aby w takiej sytuacji
członek Kolegium nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym obsadzenia wolnego
stanowiska sędziowskiego, na które kandyduje członek jego najbliższej rodziny,
a co najmniej powstrzymał się od głosowania. To samo dotyczy głosowania podczas
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego.
Sędzia, którego najbliższy członek rodziny kandyduje na wolne stanowisko
sędziowskie, nie powinien również sporządzać oceny kwalifikacyjnej innych kandydatów
aspirujących do tego samego stanowiska ogłoszonego w tym samym Monitorze Polskim.
Należy również podkreślić, że poczynając od 28 marca 2012 r., zgodnie z art. 57a § 2 i 3
Prawa o ustroju sądów powszechnych, oceny kwalifikacji żadnego z kandydatów nie może
dokonywać sędzia wizytator, będący małżonkiem, krewnym albo powinowatym kandydata
lub pozostający z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego wizytatora.
Należy przypomnieć, że zgodnie ze zbiorem zasad etyki zawodowej sędziów, sędzia
powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku
oraz przestrzegać dobrych obyczajów (§ 2). Sędziemu nie wolno wykorzystywać swego
statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób
(§ 3). Branie udziału w głosowaniu nad kandydaturą członka najbliższej rodziny podczas
posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego opiniującego kandydatów do objęcia urzędu
sędziego lub obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego oraz sporządzenia oceny
kwalifikacyjnej jego kontrkandydatów stanowi naruszenie przytoczonych zasad etycznego
zachowania.

Ponieważ nie gra się po Nirvanie, pozwolimy sobie tylko na jeden komentarz, nawiązujący do ostatniego postu: Rzeczniku Dyscyplinarny, czekamy co zrobisz ze sprawą. Anonimowych blogerów można przecież ignorować ingerować , ale Krajowej Rady Sądownictwa już nie wypada.

Uchwała KRS z 8 maja 2012 roku dostępna jest tutaj:

Click to access 201246.pdf

Written by myrialejean

2012/06/13 at 1:27 pm